Cena $720

Wyczyść
Podstawowe informacje
Opłata wstępna 500 zł (należy wpłacić do 7 dni od zapisu)
access_time
Piątek- Sobota- Niedziela: 9:00- 18:00
playlist_add_check
Termin- Moduł I: 11-13.10.2019 Moduł II: 13-15.03.2020
terrain
Warszawa
spellcheck
Uczestnik otrzymuje certyfikat

Pobierz pełny opis: PDF CranioSomatic Therapy

współorganizator:

www.csrehabinstitute.com

Termin kursu:   Moduł I: 11-13.10.2019   Moduł II: 13-15.03.2020

Cena:   720 $   ZA KAŻDY MODUŁ*  /  OPŁATA WSTĘPNA 500 zł (opłatę wstępną należy opłacić do 7 dni od zapisu, opłata ta jest zaliczana na poczet drugiego modułu szkolenia)

*Kurs obejmuje 2 moduły, nie ma możliwości zapisania się na pojedynczy moduł

(dokładny harmonogram płatności zostanie wysłany po zapisie)

Wykładowcy: G. Dallas Hancock, D.C., L.M.T., Ph.D , Florence Barber-Hancock, LMT, Ph.D., Michał Niedzielski MPT, PRC

W skrócie CranioSomatic Therapy to:

 • Odniesienie funkcji mięśni do szwów czaszkowych.

 • Powiązanie wzorców szwów z układem SBS (spheno-basilar-synchondrosis).

 • Powiązanie wzorców SBS z mięśniami i wzorcami miednicy.

Nasze podejście jest mocno zakorzenione w biomechanice. Nie bazujemy na przepływie energii i dynamice płynów, ale na biomechanicznych aspektach, których używamy do inicjowania zmian w organizmie. Uczymy pierwotnych wzorców czaszki i ich związku z kompensacyjnymi wzorcami ciała. Wzorce te nie są wynikiem czyjejś funkcji, wszyscy otrzymujemy je jako podstawowe programy operacyjne po urodzeniu, które są wzmacniane przez ontogenezę.

Moduł I- CranioSomatic Foundations

obejmuje tematy:

– Szwy a związki między mięśniami  – 13 stopniowy protokół uwalniania szwów

W tym module uwaga skupiona jest na zmianach położenia i funkcjach elementów kostnych, tkanek miękkich czaszki oraz tego jakie mają one odzwierciedlenie w  reakcjach układu mięśniowo – szkieletowego. Uczestnicy zostaną zapoznani z manualnym testowaniem mięśni oraz terapią pochodzącą z Applied Kinesiology, która służy do oceny oraz identyfikacji ograniczeń szwów czaszkowych a także do pokazania relacji między mięśniami i szwami czaszkowymi. Podstawowym celem tego modułu jest pomoc uczestnikom w rozwijaniu umiejętności zastosowania 13- etapowego Protokołu Uwalniania Szwów dla regionów sklepienia czaszki i twarzy. Drugim celem jest nauka powiązywania ograniczeń szwów z jednym lub większą ilością mięśni, które zostają zahamowane kiedy występuje ograniczenie w szwach, a wzmacniają się gdy szew zostanie uwolniony. Protokół 13- etapowy może być wykonywany samodzielnie lub w połączeniu z innymi metodami, a także może być stosowany jako forma autoterapii. Protokół ten oraz metody uwalniania szwów są integralną częścią wszystkich modułów CranioSomatic Therapy.

– Sphenobasilar Releases for the 10 Patterns  – Advanced Sutural Releases

Drugim celem tego modułu jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności w celu identyfikacji i skorygowania dziesięciu opisanych wzorców sphenobasilar (SB). Wzorce te leczy się przy użyciu tradycyjnych bezpośrednich i pośrednich procedur zakresu ruchu czaszki (ROM). Procedury (AK) Applied Kinesiology służą do identyfikacji tych wzorców oraz potwierdzenia ich korekcji. Każdy z tych wzorców jest związany zarówno z ograniczeniami szwów czaszkowych jak i z globalnymi wzorcami kompensacji mięśniowo- szkieletowych. Przedstawione zostają także bardziej zaawansowane techniki uwalniania szwów czaszkowych oraz sklepienia. Aby przystąpić do II modułu- Cranio Structural Integration niezbędne jest doświadczenie w stosowaniu uwalniania wzorców SB.

Po tematach Szwy a związki między mięśniami oraz  13 stopniowy protokół uwalniania szwów uczestnicy kursu będą posiadali wiedzę na temat:

 • historii terapii kranialnej
 • koncepcji i założeń CranioSomatic Therapy
 • historycznej perspektywy Applied Kinesiology
 • jak wykonać Manualne Testowanie Mięśni wg koncepcji CranioSomatic
 • jak wykonać therapy localization i challenge
 • ruchomości kości czaszki
 • jak uwolnić szwy sklepienia i jaki to ma wpływ na mobilność czaszkową
 • uwalnianie wewnątrz jamy ustnej oraz twarzy
 • znaczenia protokołu 13 etapowego

Dzięki tematom Szwy a związki między mięśniami oraz 13 stopniowy protokół uwalniania szwów uczestnicy posiądą umiejętności zastosowania podstawowych i zaawansowanych metod w celu:

 • zidentyfikowania istotnych cech anatomii czaszki
 • zlokalizowania i opisania szwów czaszkowych na sobie i na innych
 • wykorzystania technik Manualnego Testowania Mięśni z Applied Kinesiology do oceny funkcji (zahamowanie lub uwolnienie)
 • wykorzystania techniki theraphy localization do oceny szwów
 • zastosowania 13 etapowego protokołu uwalniania szwów
 • zastosowania techniki AK Applied Kinesiology, aby zademonstrować związki pomiędzy mięśniami i szwami czaszkowymi
 • zademonstrowania dwóch ocen przed i po związanych z protokołem 13-stopniowym
 • opisania dwóch sposobów włączenia koncepcji CranioSomatic i protokołu 13 etapowego do dotychczasowej praktyki

Po kolejnych dwóch tematach Sphenobasilar Releases for the 10 Patterns oraz Advanced Sutural Releases uczestnicy kursu będą posiadali wiedzę na temat:

 • wzorców (SB) Sphenobasilar jako zmiany w położeniu i funkcji struktur czaszkowych
 • osi, na których opisano ruchy (SB) Sphenobasilar czaszki
 • charakterystyki 10 opisanych wzorców (SB) Sphenobasilar
 • w jaki sposób wzorce SB Sphenobasilar  wzajemnie kompensują się z wzorcami kręgosłupa i miednicy
 • w jaki sposób wzorce miednicy tworzą unikatowe wzorce (SB) Sphenobasilar
 • wzorców funkcji mięśniowych związanych z wzorcami (SB) Sphenobasilar
 • istnienia unikatowych wzorców ograniczeń szwów związanych z każdym wzorcem (SB) Sphenobasilar
 • jak zidentyfikować prawidłowe wzorce (SB) Sphenobasilar używając procedur czaszkowych ROM
 • jak (SB) Sphenobasilar ROM może zostać zastosowane jako ‘autoterapia’

Po kolejnych dwóch tematach Sphenobasilar Releases for the 10 Patterns oraz Advanced Sutural Releases uczestnicy posiądą umiejętności zastosowania podstawowych i zaawansowanych metod w celu:

 • opisania (słowami i rękami) osi obrotu wzorców SB
 • zademonstrowania ruchów 4 wzorców SB w osi poprzecznej
 • opisania czaszki w 4 wzorcach SB w osi poprzecznej
 • zademonstrowania ruchów 2 wzorców SB w osi A-P
 • wykonania dwóch wzorców SB, które występują w osi A-P
 • zademonstrowania ruchów 4 wzorców SB w osi pionowej
 • opisania czaszki w 4 wzorcach SB w osi podłużnej
 • zidentyfikowania wzorców SB przy użyciu Manualnego Testowania Mięśni
 • zademonstrowania za pomocą gestów (SB) ROM
 • użycia 13- etapowego Protokołu Uwalniania Szwów w celu usunięcia wzorców (SB)
 • autokorygowania wzorców SB za pomocą czaszkowych ROM

Moduł CranioSomatic Foundations jest niezbędny do uczestnictwa w II module.

Moduł II- CranioStructural Integration

obejmuje tematy:

CranioStructural Integration (CSI)

CSI to czaszkowe podejście do leczenia przewlekłego bólu i dysfunkcji układu mięśniowo-szkieletowego. Techniki przedstawione w tym warsztacie zostały zaprojektowane w celu uwolnienia przewlekłych pierwotnych wzorców czaszki, w szczególności Right Torsion and Left Lateral Strain, które utrzymują globalne dysfunkcje nerwowo-ruchowe. Wzorce te są powszechnie obecne. Objawami tych przewlekłych wzorców są zaburzenia równowagi funkcji wielu powiązanych mięśni postawy. Techniki czaszkowe CSI eliminują chroniczne wzorce Right Torsion and Left Lateral Strain, uwalniając elementy tkanek miękkich, które ograniczają ruchy kości czaszki i utrwalają zarówno chroniczne wzorce czaszkowe, jak i związane z nimi kompensacyjne wzorce mięśniowo-szkieletowe. Techniki CSI dają natychmiastową i przewidywalną poprawę, którą  można wykazać za pomocą Manualnego Testowania Mięśni, badania palpacyjnego, obserwacji oraz ROM. Ta poprawa funkcji i postawy powoduje również zmniejszenie bólu i innych objawów i w konsekwencji poprawę wyników sportowych. Procedury leczenia CSI dają długofalowe rezultaty i na ogół nie muszą być powtarzane. Moduł CSI zbudowany jest na wiedzy i umiejętnościach nabytych w poprzednich modułach oraz na doświadczeniu w wykonywaniu technik, które uczestnicy zdobyli po pierwszym module. Oprócz rozwijania umiejętności leczenia własnych pacjentów, wszyscy uczestnicy doświadczą korzyści płynących z CSI z pierwszej ręki jako biorcy procedur w trakcie trwania kursu.

Clinical-1 (Pelvic Blocking)

Ten moduł prezentuje kilka zwięzłych metod identyfikacji i leczenia czaszki oraz wzorców mięśniowo- szkieletowych, a także przywracania równowagi funkcjonalnej układowi mięśniowo-szkieletowemu od stóp do głowy. Nacisk kładziony jest na identyfikację 10 wzorców SB przy użyciu procedur AK, a ich leczenie za pomocą pelvic wedges. Po usunięciu  Right Torsion and Left Lateral Strain za pomocą technik CSI, codzienne dyskomforty przejściowych wzorców SB są na ogół łatwo uwalniane poprzez wyrównanie miednicy za pomocą podmiednicznych klinów ortopedycznych lub za pomocą procedur czaszki ROM. W tym module zostaną przedstawione metody blokowania oraz metody czaszkowe. Metoda blokowania miednicy uważana jest za metodę najłatwiejszą i najbardziej skuteczną. Wzorce SB mogą być również utrzymywane przez ograniczenia szwów czaszkowych. Szybka ocena szwów będzie identyfikować te ograniczenia, a do poprawienia wzorca SB można zastosować Protokół 13-etapowy lub inne techniki uwalniania szwów.

Po zakończeniu części (CSI) modułu II, uczestnicy będą posiadali wiedzę na temat:

 • analizy postawy
 • kompensacji posturalnych wyrażonych w układzie mięśniowo- szkieletowym
 • różnic pomiędzy wznoszącymi się i zstępującymi wzorcami kompensacyjnymi
 • w jaki sposób zidentyfikowano Pierwotne Wzorce Czaszki (PCP)
 • uwag dotyczących leczenia i przeciwwskazań
 • zaburzeń mięśniowo-szkieletowych identyfikujących Pierwotne Wzory Czaszki
 • celów protokołu CranioStructural Integration
 • procedur Master Release; jak i dlaczego jest używana
 • korzyści z technik wewnątrzustnych
 • klinicznego zastosowania technik i protokołu CSI
 • procedur po testowaniu w celu potwierdzenia wyników leczenia

Po zakończeniu części (CSI) II modułu, uczestnicy posiądą umiejętności stosowania technik podstawowych i zaawansowanych w celu:

 • użycia procedur oceny do identyfikacji kompensacji posturalnych
 • zastosowania manual muscle testing, therapy localization, challenge i innych technik oceny, aby zidentyfikować wzorce kompensacji układu mięśniowo- szkieletowego
 • zidentyfikowania związków pomiędzy przewlekłymi wzorcami kompensacji mięśniowo-szkieletowej, a chronicznymi Pierwotnymi Wzorami Czaszki Right Torsion and Left Lateral Strain
 • oceny pacjenta pod kątem Podstawowych Wzorców Czaszki za pomocą Manualnego testowania mięśni, therapy localization i challenge
 • zastosowania procedury Master Release z odpowiednimi technikami CSI, aby uwolnić chroniczne Pierwotne Wzorce Czaszki w sklepieniu
 • zastosowania technik wewnątrz jamy ustnej z protokołu CSI
 • użycia klinów miednicy, aby uwolnić chroniczne lewe napięcie boczne (Left Lateral Strain)
 • wykonania oceny po leczeniu, aby potwierdzić, że Chroniczne Wzorce Pierwotne zostały uwolnione
 • oceny efektów somatycznych kilku czynników środowiskowych (np. butów, okularów), które mogą niekorzystnie wpływać na funkcję mięśniową i postawę

Po zakończeniu części (Clinical-1 Pelvic Blocking) modułu II, uczestnicy będą posiadali wiedzę na temat:

 • dlaczego pozycjonowanie pacjenta w pozycji „neutralnej” jest niezbędne do dokładnej oceny kompensacji układu mięśniowo-szkieletowego
 • jak niektóre czynniki środowiskowe mogą powodować zniekształcenia postawy poprzez zmianę funkcji mięśniowo- szkieletowych
 • jak korzystać z Manualnego Testowania Mięśni w celu oceny kompensacji układu mięśniowo-szkieletowego
 • jak korzystać z Therapy Localization do oceny kompensacji układu mięśniowo-szkieletowego
 • jak korzystać z analizy szwów w celu oceny kompensacji układu mięśniowo-szkieletowego
 • zalety stosowania klinów do szybkiego korygowania funkcjonalnych wzorów SB

Po zakończeniu części (Clinical-1 Pelvic Blocking) modułu II uczestnicy posiądą umiejętności stosowania technik podstawowych i zaawansowanych w celu:

 • ustawienia pacjenta w pozycji „neutralnej” do oceny wzorców SB
 • zidentyfikowania, kiedy obuwie, okulary lub elektronika pacjenta może powodować kompensację układu mięśniowo-szkieletowego
 • zidentyfikowania wzorców SB, korzystając z Manualnego Testowania Mięśni
 • zidentyfikowania wzorców SB za pomocą Therapy Localization
 • zidentyfikowania wzorców SB za pomocą analizy szwów
 • używania analizy kombinacji, aby szybko zidentyfikować wszystkie 10 wzorców SB
 • skorygowania 8 wzorów SB, ustawiając miednicę za pomocą klinów
 • skorygowania dowolnych 10 wzorców SB za pomocą procedur czaszkowego ROM
 • skorygowania wzorców SB za pomocą Uwalniań szwów

Więcej informacji (w tym rozkład godzinowy) znajdą Państwo w pliku PDF, który można pobrać na górze opisu szkolenia.

chat_bubble_outlineOceny

Średnia ocena

0
No Votes 0 Votes
$720
0 Oecny

Szczegółowa ocena

5 Stars
0
4 Stars
0
3 Stars
0
2 Stars
0
1 Stars
0