Cena 2999,00zł

Wyczyść
Podstawowe informacje
Opłata wstępna 500 zł (należy wpłacić do 7 dni od zapisu)
access_time
Piątek- Sobota- Niedziela: 9:00- 18:00
playlist_add_check
Termin- Moduł I: 13-15.03.2020 Moduł II: 11-13.09.2020
terrain
Warszawa
spellcheck
Uczestnik otrzymuje certyfikat

W skrócie CranioSomatic Therapy to

 • Odniesienie funkcji mięśni do szwów czaszkowych.
 • Powiązanie wzorców szwów z układem SBS (spheno-basilar-synchondrosis).
 • Powiązanie wzorców SBS z mięśniami i wzorcami miednicy.

Nasze podejście jest mocno zakorzenione w biomechanice. Nie bazujemy na przepływie energii i dynamice płynów, ale na biomechanicznych aspektach, których używamy do inicjowania zmian w organizmie. Uczymy pierwotnych wzorców czaszki i ich związku z kompensacyjnymi wzorcami ciała. Wzorce te nie są wynikiem czyjejś funkcji, wszyscy otrzymujemy je jako podstawowe programy operacyjne po urodzeniu, które są wzmacniane przez ontogenezę.

Współorganizator www.csrehabinstitute.com

Termin kursu

 • Moduł I: 13-15.03.2020
 • Moduł II: 11-13.09.2020

Wykładowcy

 • G. Dallas Hancock, D.C., L.M.T., Ph.D
 • Florence Barber-Hancock, LMT, Ph.D.
 • Michał Niedzielski MPT, PRC

Cena

2999 zł za Każdy Moduł*

 • Opłata Wstępna 500 zł –  opłatę wstępną należy opłacić do 7 dni od zapisu, opłata ta jest zaliczana na poczet drugiego modułu szkolenia
 • *Kurs obejmuje 2 moduły, nie ma możliwości zapisania się na pojedynczy moduł
 • dokładny harmonogram płatności zostanie wysłany po zapisie

Pobierz pełny opis Kursu

Moduł I - CranioSomatic Foundations - 13-15.03.2020

W tym module uwaga skupiona jest na zmianach położenia i funkcjach elementów kostnych, tkanek miękkich czaszki oraz tego jakie mają one odzwierciedlenie w  reakcjach układu mięśniowo – szkieletowego.

Uczestnicy zostaną zapoznani z manualnym testowaniem mięśni oraz terapią pochodzącą z Applied Kinesiology, która służy do oceny oraz identyfikacji ograniczeń szwów czaszkowych a także do pokazania relacji między mięśniami i szwami czaszkowymi.

Podstawowym celem tego modułu jest pomoc uczestnikom w rozwijaniu umiejętności zastosowania 13- etapowego Protokołu Uwalniania Szwów dla regionów sklepienia czaszki i twarzy.

Drugim celem jest nauka powiązywania ograniczeń szwów z jednym lub większą ilością mięśni, które zostają zahamowane kiedy występuje ograniczenie w szwach, a wzmacniają się gdy szew zostanie uwolniony. Protokół 13- etapowy może być wykonywany samodzielnie lub w połączeniu z innymi metodami, a także może być stosowany jako forma autoterapii. Protokół ten oraz metody uwalniania szwów są integralną częścią wszystkich modułów CranioSomatic Therapy.

Drugim celem tego modułu jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności w celu identyfikacji i skorygowania dziesięciu opisanych wzorców sphenobasilar (SB).

Wzorce te leczy się przy użyciu tradycyjnych bezpośrednich i pośrednich procedur zakresu ruchu czaszki (ROM). Procedury (AK) Applied Kinesiology służą do identyfikacji tych wzorców oraz potwierdzenia ich korekcji. Każdy z tych wzorców jest związany zarówno z ograniczeniami szwów czaszkowych jak i z globalnymi wzorcami kompensacji mięśniowo- szkieletowych. Przedstawione zostają także bardziej zaawansowane techniki uwalniania szwów czaszkowych oraz sklepienia.

Aby przystąpić do II modułu- Cranio Structural Integration niezbędne jest doświadczenie w stosowaniu uwalniania wzorców SB

Wiedza i Umiejętności po I Module

 • historii terapii kranialnej
 • koncepcji i założeń CranioSomatic Therapy
 • historycznej perspektywy Applied Kinesiology
 • jak wykonać Manualne Testowanie Mięśni wg koncepcji CranioSomatic
 • jak wykonać therapy localization i challenge
 • ruchomości kości czaszki
 • jak uwolnić szwy sklepienia i jaki to ma wpływ na mobilność czaszkową
 • uwalnianie wewnątrz jamy ustnej oraz twarzy
 • znaczenia protokołu 13 etapowego
 • zidentyfikowania istotnych cech anatomii czaszki
 • zlokalizowania i opisania szwów czaszkowych na sobie i na innych
 • wykorzystania technik Manualnego Testowania Mięśni z Applied Kinesiology do oceny funkcji (zahamowanie lub uwolnienie)
 • wykorzystania techniki theraphy localization do oceny szwów
 • zastosowania 13 etapowego protokołu uwalniania szwów
 • zastosowania techniki AK Applied Kinesiology, aby zademonstrować związki pomiędzy mięśniami i szwami czaszkowymi
 • zademonstrowania dwóch ocen przed i po związanych z protokołem 13-stopniowym
 • opisania dwóch sposobów włączenia koncepcji CranioSomatic i protokołu 13 etapowego do dotychczasowej praktyki
 • wzorców (SB) Sphenobasilar jako zmiany w położeniu i funkcji struktur czaszkowych
 • osi, na których opisano ruchy (SB) Sphenobasilar czaszki
 • charakterystyki 10 opisanych wzorców (SB) Sphenobasilar
 • w jaki sposób wzorce SB Sphenobasilar  wzajemnie kompensują się z wzorcami kręgosłupa i miednicy
 • w jaki sposób wzorce miednicy tworzą unikatowe wzorce (SB) Sphenobasilar
 • wzorców funkcji mięśniowych związanych z wzorcami (SB) Sphenobasilar
 • istnienia unikatowych wzorców ograniczeń szwów związanych z każdym wzorcem (SB) Sphenobasilar
 • jak zidentyfikować prawidłowe wzorce (SB) Sphenobasilar używając procedur czaszkowych ROM
 • jak (SB) Sphenobasilar ROM może zostać zastosowane jako ‘autoterapia’
 • opisania (słowami i rękami) osi obrotu wzorców SB
 • zademonstrowania ruchów 4 wzorców SB w osi poprzecznej
 • opisania czaszki w 4 wzorcach SB w osi poprzecznej
 • zademonstrowania ruchów 2 wzorców SB w osi A-P
 • wykonania dwóch wzorców SB, które występują w osi A-P
 • zademonstrowania ruchów 4 wzorców SB w osi pionowej
 • opisania czaszki w 4 wzorcach SB w osi podłużnej
 • zidentyfikowania wzorców SB przy użyciu Manualnego Testowania Mięśni
 • zademonstrowania za pomocą gestów (SB) ROM
 • użycia 13- etapowego Protokołu Uwalniania Szwów w celu usunięcia wzorców (SB)
 • autokorygowania wzorców SB za pomocą czaszkowych ROM

Moduł II- CranioStructural Integration - 11-13.09.2020

Wiedza i Umiejętności po II Module

 • analizy postawy
 • kompensacji posturalnych wyrażonych w układzie mięśniowo- szkieletowym
 • różnic pomiędzy wznoszącymi się i zstępującymi wzorcami kompensacyjnymi
 • w jaki sposób zidentyfikowano Pierwotne Wzorce Czaszki (PCP)
 • uwag dotyczących leczenia i przeciwwskazań
 • zaburzeń mięśniowo-szkieletowych identyfikujących Pierwotne Wzory Czaszki
 • celów protokołu CranioStructural Integration
 • procedur Master Release; jak i dlaczego jest używana
 • korzyści z technik wewnątrzustnych
 • klinicznego zastosowania technik i protokołu CSI
 • procedur po testowaniu w celu potwierdzenia wyników leczenia
 • użycia procedur oceny do identyfikacji kompensacji posturalnych
 • zastosowania manual muscle testing, therapy localization, challenge i innych technik oceny, aby zidentyfikować wzorce kompensacji układu mięśniowo- szkieletowego
 • zidentyfikowania związków pomiędzy przewlekłymi wzorcami kompensacji mięśniowo-szkieletowej, a chronicznymi Pierwotnymi Wzorami Czaszki Right Torsion and Left Lateral Strain
 • oceny pacjenta pod kątem Podstawowych Wzorców Czaszki za pomocą Manualnego testowania mięśni, therapy localization i challenge
 • zastosowania procedury Master Release z odpowiednimi technikami CSI, aby uwolnić chroniczne Pierwotne Wzorce Czaszki w sklepieniu
 • zastosowania technik wewnątrz jamy ustnej z protokołu CSI
 • użycia klinów miednicy, aby uwolnić chroniczne lewe napięcie boczne (Left Lateral Strain)
 • wykonania oceny po leczeniu, aby potwierdzić, że Chroniczne Wzorce Pierwotne zostały uwolnione
 • oceny efektów somatycznych kilku czynników środowiskowych (np. butów, okularów), które mogą niekorzystnie wpływać na funkcję mięśniową i postawę
 • dlaczego pozycjonowanie pacjenta w pozycji „neutralnej” jest niezbędne do dokładnej oceny kompensacji układu mięśniowo-szkieletowego
 • jak niektóre czynniki środowiskowe mogą powodować zniekształcenia postawy poprzez zmianę funkcji mięśniowo- szkieletowych
 • jak korzystać z Manualnego Testowania Mięśni w celu oceny kompensacji układu mięśniowo-szkieletowego
 • jak korzystać z Therapy Localization do oceny kompensacji układu mięśniowo-szkieletowego
 • jak korzystać z analizy szwów w celu oceny kompensacji układu mięśniowo-szkieletowego
 • zalety stosowania klinów do szybkiego korygowania funkcjonalnych wzorów SB
 • ustawienia pacjenta w pozycji „neutralnej” do oceny wzorców SB
 • zidentyfikowania, kiedy obuwie, okulary lub elektronika pacjenta może powodować kompensację układu mięśniowo-szkieletowego
 • zidentyfikowania wzorców SB, korzystając z Manualnego Testowania Mięśni
 • zidentyfikowania wzorców SB za pomocą Therapy Localization
 • zidentyfikowania wzorców SB za pomocą analizy szwów
 • używania analizy kombinacji, aby szybko zidentyfikować wszystkie 10 wzorców SB
 • skorygowania 8 wzorów SB, ustawiając miednicę za pomocą klinów
 • skorygowania dowolnych 10 wzorców SB za pomocą procedur czaszkowego ROM
 • skorygowania wzorców SB za pomocą Uwalniań szwów

Pobierz pełny opis Kursu

chat_bubble_outlineOceny

Średnia ocena

0
No Votes 0 Votes
2999,00zł
0 Oecny

Szczegółowa ocena

5 Stars
0
4 Stars
0
3 Stars
0
2 Stars
0
1 Stars
0