Regulamin świadczenia usług szkoleniowych MedSchool

&1
Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa zakres oraz warunki świadczenia usług przez Firmę szkoleniową MedSchool, warunki zawierania umów a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Uczestnik zamawiając usługę potwierdza, że zapoznał się z opisem regulaminu a także, że akceptuje wszystkie jego postanowienia.
&2
Definicje
 1. Regulamin oznacza niniejszy dokument.
 2. Firma– oznacza Firmę Szkoleniową MedSchool, która działa na terenie Warszawy, o danych NIP 9522173282, REGON 369208631, adres e-mail: kontakt@med-school.pl
 3. Kurs– usługi szkoleniowe dostępne dla osób zainteresowanych, które zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w kursie, spełniające wymagania: kwalifikacji zawodowych, odpowiedniego terminu zgłoszenia, terminowej wpłaty pełnej kwoty za szkolenie oraz dostępne miejsce na kursie.
 4. Organizator- firma szkoleniowa MedSchool.
 5. Zamawiający- pełnoletnia osoba prawna, która złożyła formularz zgłoszeniowy na kurs.
 6. Uczestnik- osoba uczestnicząca w kursie, którą zamawiający zgłosił na kurs.
 7. Zgłoszenie- dokument on-line wypełniony przez zamawiającego na stronie www.med-school.pl zaświadczający o zawarciu umowy między firmą a Zamawiającym, który przesyłał swoje zgłoszenie w celu udziału w kursie.
 8. Formularz zamówienia- dokument wypełniony według wzoru ustanowionego przez Firmę, który zamawiający przesyła w celu zgłoszenia uczestnictwa w kursie.
 9. Potwierdzenie udziału- w odpowiedzi na zgłoszenie zamawiającego, firma przesyła Zamawiającemu dokument drogą elektroniczną, potwierdzający otrzymanie zgłoszenia Uczestnika na kurs.
 10. Oferta- zakres, warunki i propozycja usług szkoleniowych dla Zamawiającego.
 11. Dyplom ukończenia kursu- dokument potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, który otrzymuje Uczestnik po zakończeniu kursu, podpisany przez uprawioną osobę wyznaczoną przez Firmę.
&3
Obowiązki stron
 1. Firma zobowiązuje się przeprowadzić kurs na rzecz Zamawiającego w zakresie określonym w opisie szkolenia oraz na zasadach, które określa niniejszy Regulamin.
 2. Firma będzie z wielką troską dbać o to, aby każdy kurs był przeprowadzony zgodnie z opisem danego szkolenia na stronie www.med-school.pl
 3. Zamawiający i uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Firmy przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego.
 4. Zamawiający i uczestnik powinien przestrzegać postanowień tego regulaminu.
&4
Zapisy
 1. Aby zapisać się na kurs należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy on-line na stronie www.med-school.pl .
 2. W formularzu zgłoszeniowym należy podać następujące dane :
1.Imię i nazwisko
2 .Adres zamieszkania
3 .Adres e- mail
4.Telefon kontaktowy
 1. Imię i Nazwisko uczestnika będzie wykorzystane do przygotowania dyplomu kończącego kurs.
 2. Koszt przygotowania duplikatu dyplomu potwierdzającego ukończenie kursu wynikający z błędów podanych w formularzu zgłoszeniowym wynosi 50 złotych brutto. Dodatkowy wydruk dyplomu zostanie wydany w terminie 90 dni od zgłoszenia wniosku Organizatorowi.
 3. W odpowiedzi na przesłany formularz zgłoszeniowy uczestnik otrzyma informację o sposobie płatności, a także o sposobie płatności zaliczki, która wynosi 300 zł.
 4. Płatność zaliczki powinna być uregulowana w terminie 3 dni od dnia poinformowania przez Firmę o sposobie płatności.
 5. Brak wpłaty zaliczki w terminie spowoduje automatycznie usunięcie zgłoszenia zamawiającego.
 6. W sytuacji gdy liczba miejsc na kurs jest ograniczona, decyduje kolejność wpłat zaliczki.
 7. Po wpłaceniu zaliczki uczestnik otrzyma potwierdzenie udziału w kursie.
 8. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 9. Firma zastrzega sobie prawo do anulowania zgłoszeń, które naruszają prawa regulaminu.
 10. Kurs przeznaczony jest dla fizjoterapeutów, lekarzy, osteopatów, pielęgniarek, położnych, techników masażystów oraz studentów podanych kierunków od 2 roku. Wszystkie szczegółowe informacje mówiące o tym dla kogo jest dany kurs znajdują się w opisie szkolenia.
 11. Uczestnik kursu zapisując się na szkolenie potwierdza, że jest podmiotem dla którego dedykowany jest ten kurs.
&5
Płatności
 1. Za przeprowadzenie kursu, Firmie przysługuje wynagrodzenie, które zostało określone w opisie szkolenia jako „cena”
 2. Całkowitą cenę za kurs należy wpłacić najpóźniej 3 tygodnie przed rozpoczęciem kursu a dniem płatności jest dzień w którym środki dotrą na konto bankowe Firmy. O wyjątkach co do terminu płatności decyduje Organizator Firmy.
 3. Zaliczka za szkolenie wynosi 300 zł i powinna być wpłacona 3 dni po otrzymaniu informacji o formie zapłaty w chwili gdy do rozpoczęcia kursu zostało więcej niż 3 tygodnie. W przypadku gdy do rozpoczęcia kursu zostało mniej niż 3 tygodnie należy wpłacić od razu pełną sumę ceny za kurs.
 4. Cena kursu dotyczy pojedynczego uczestnika
 5. Cena kursu podana jest na stronie www.med-school.pl i jest ona przypisana do poszczególnego kursu
 6. Płatność na rzecz organizatora można dokonywać przelewem na numer rachunku:
47 1140 2004 0000 3802 7741 3887
korzystając z systemu płatniczego PayU na stronie www.med-school.pl
 1. Płatność za kurs Zamawiający zobowiązany jest wnieść zgodnie z informacją jaką otrzyma od Organizatora w odpowiedzi na prawidłowo wypełniony i przesłany formularz.
 2. Zamawiający upoważnia Firmę do wystawienia faktur bez jego podpisu i dopuszcza wysłanie ich drogą elektroniczną.
 3. Organizator zobowiązuje się do tego aby wystawić fakturę za realizację kursu w ciągu 7 dni od zakończenia szkolenia. Podając potrzebne dane w formularzu zgłoszeniowym tj. Pełną nazwę firmy, NIP, oraz siedzibę firmy, po zaksięgowaniu wpłaty zamawiający otrzyma fakturę wystawioną na firmę (dane które poda w formularzu), w przypadku gdy Zamawiający nie poda wymagających danych otrzyma fakturę imienną.
 4. Niedokonanie wpłaty w terminie (pozostałej sumy pieniędzy) jest jednoznaczne z rezygnacją z kursu, w takiej sytuacji Firma uprawniona będzie do zatrzymania zaliczki, jeżeli konsument nie złoży oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Rezygnacja z kursu powinna być przesłana adresem mailowym kontakt@med-school.pl maksymalnie 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia, wtedy wpłacona zaliczka lub suma będą podlegać zwrotowi. W przypadku kursu CranioSomatic Therapy, kurs składa się z 2 modułów, nie ma możliwości zwrotu opłaty wstępnej w przypadku rezygnacji po pierwszym module.
 6. W przypadku rezygnacji istnieje możliwość wskazania innego uczestnika kursu, który zajmie miejsce zamawiającego.
 7. Wszystkie podane kwoty są kwotami brutto, czyli są całkowitą kwotą za uczestnictwo w kursie.
 8. Kursant zapisując się na szkolenie CranioSomatic Therapy, decyduje się na uczestnictwo we wszystkich 2 modułach szkolenia, wpłacając zaliczkę w wysokości 500 zł. Zaliczka ta jest zaliczana na poczet drugiego modułu szkolenia. W przypadku wcześniejszej rezygnacji ze szkolenia po pierwszym module zaliczka nie podlega zwrotowi.

&6
Materiały szkoleniowe
 1. Firma zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do materiałów szkoleniowych i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, powielania i kopiowania, nie posiadając pisemnej zgody Firmy.
 2. Firma zapewnia uczestnikom szkoleń: skrypt z kursu, materiały do robienia notatek podczas szkolenia, certyfikat ukończenia szkolenia.
 3. Firma zapewni uczestnikom wszelkie potrzebne akcesoria pomagające w wykonywaniu ćwiczeń praktycznych na szkoleniu.
&7
Inne
 1. Kurs będzie realizowany według szczegółowego programu szkolenia zamieszczonego na stronie www.med-school.pl Firmy bądź wysłanego drogą mailową do uczestnika.
 2. Do obowiązków Firmy należy zapewnienie wykwalifikowanego specjalisty, który przeprowadzi kurs.
 3. Dokładny grafik kursu zostanie wysłany uczestnikowi na maila po potwierdzeniu udziału w kursie.
 4. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca kursu, godzin rozpoczęcia i zakończenia, zmianę prowadzącego zajęcia, liczby godzin oraz ceny kursu w terminie do 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Powiadomienie o zmianach, nie może stanowić przyczyny rezygnacji ze szkolenia.
 5. Firma zastrzega sobie prawo do tego aby odwołać kurs do 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W tym wypadku zaliczka a także wpłacona suma pieniędzy ulega zwrotowi, chyba, że uczestnik wybierze i zapisze się na inny wskazany przez Firmę termin kursu.
 6. Firma zastrzega sobie prawo aby odwołać kurs w przypadku nagłych zdarzeń takich jak choroba prowadzącego szkolenie. W takim przypadku Firma zobowiązuje się do zwrotu sumy pieniędzy wpłaconej przez uczestnika na kurs.
 7. Wszystkie zmiany dotyczące organizacji kursu uczestnik będzie otrzymywał na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym
 8. Firma nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu uczestnika, którego doznał podczas trwania kursu jeżeli nie wynikał on z rażącego zaniedbania ze strony Firmy bądź celowego działania.
 9. Dane osobowe Uczestnika są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych co uniemożliwia dostęp do nich osób trzecich. Firma nie sprzedaje i nie udostępnia danych osobowych klientów innym osobom. Dane te traktowane są jako informacje poufne.
 10. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie ofert firmy na podany adres mailowy lub telefoniczny.
 11. Reklamacje powinny być przesłane na adres e-mail: kontakt@med-school.pl oraz zawierać informacje takie jak: dane zgłaszającego ( imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon), podmiot reklamacji oraz powody uzasadniające reklamacje
 12. Firma zastrzega sobie czas 30 dni na rozpatrzenie danego zgłoszenia reklamacyjnego od dany otrzymania zgłoszenia, o wyniku rozpatrzenia reklamacji firma poinformuje reklamującego na piśmie.
&8
Postanowienia końcowe
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie www.med-school.pl i zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.
 2. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszystkie zmiany w regulaminie obowiązują od daty publikacji do na stronie internetowej www.med-school.pl
 3. Umowy podpisane przed wprowadzeniem zmian w regulaminie będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu umowy.
Wersja 1.1      Warszawa, 15.12. 2017 r.